FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

श्री सुमन तामाङ

अध्यक्ष

9843481734

श्री मिठ्ठु माया तामाङ

उपाध्यक्ष

9860384934

श्री पदम बहादुर श्रेष्ठ बलामी

वडा अध्यक्ष १

९८४१६९८५७६

श्री च्यामे तामाङ

वडा अध्यक्ष २

९८५१०४९८३४

श्री घननाथ बजगाइ

वडा अध्यक्ष ३

९८५११४७०५७

श्री साेनाम लामा

वडा अध्यक्ष ४

९८५११२९०७७

श्री बुद्ध राज लामा

वडा अध्यक्ष ५

9851017459

श्री लक्ष्मण तामाङ

वडा अध्यक्ष ६

९८४३०८६५९१

श्री राम कृष्ण तामाङ

वडा अध्यक्ष ७

९८५१०३५०७

श्री शेषमान लामा

वडा अध्यक्ष ८

९८५१२१५२७६