नदीजन्य पदार्थ संकलन /उत्खनन् तथा बिक्रिशुल्क उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना